top of page

Over SV Dynamiek

Sportvereniging Dynamiek is opgericht in januari 1966. We bieden lessen aan voor kinderen van ca 2,5 – 18 jaar en beweeglessen voor 55+-ers.
Het aanbod bestaat uit: Bewegen op muziek, Dans en Bewegen voor 55+.

 

Helaas hebben we momenteel geen gecertificeerde trainer voor onze turnlessen. We bieden daarom op dit moment geen turnlessen aan.  
 

Naast het aanbieden van sportlessen proberen we te zorgen voor leuke nevenactiviteiten voor onze leden. Zo organiseren we voor onze turnleden clubkampioenschappen en een uitvoering. Daarnaast houden we ieder jaar een ledenfeestje voor de jeugdleden. 

Wij hopen je zo goed mogelijk te informeren over onze vereniging. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, wij staan overal voor open. Je kunt daarvoor ook gebruik maken van onze contactpagina.

Chalking Hands

Bestuur

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die zich elk moment inzetten om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Lijkt het je leuk om het bestuur te komen versterken? Dat kan, neem dan contact op voor meer informatie. 

Laura Stellink

Secretariaat

VACATURE

Penningmeester

VACATURE

Voorzitter

Carolien van der Laan / Ida Wever

Activiteitencommissie

Nicolien Klein

Ledenadministratie

Privacy Policy S.V. Dynamiek

Sportvereniging Dynamiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.V. Dynamiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.V. Dynamiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

Verwerking persoonsgegevens van (ouders/verzorgers van) leden

Persoonsgegevens van leden worden door S.V. Dynamiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Gym-en Turnsport gerelateerde activiteiten (niveau indeling, wedstrijdinformatie of communicatie naar de leden);

 • Vereniging gerelateerde activiteiten (zoals jeugdkampen of sociale activiteiten)

 • Prestatielog van de leden t.b.v. de Gym-en Turnsportloopbaan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst/ inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Dynamiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Geslacht;

 • Adres

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IBAN-nummer;

 • Lidmaatschapsnummer KNGU

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Dynamiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door S.V. Dynamiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie m.b.t. volgen van proeftrainingen en/of lid worden van S.V. Dynamiek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldingen van potentiële leden via de mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Dynamiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geslacht

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Dynamiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde. (Het volgen van proeftrainingen)

Verwerking persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door S.V. Dynamiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking t.a.v. uitvoeren van de vrijwilligerstaken;

 • Gym-en Turnsport gerelateerde activiteiten (wedstrijdinformatie of communicatie binnen de vereniging);

 • Vereniging gerelateerde activiteiten (zoals sociale activiteiten).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst. (indien van toepassing)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Dynamiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • IBAN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Dynamiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van uitoefenen vrijwilligersfunctie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;

 • Voor archivering doeleinden zullen de basisgegevens bewaard blijven. (AVG wet, artikel 5 lid 1b)
   

Verwerking persoonsgegevens van Inhuur/ZZP

Persoonsgegevens van inhuur/ZZP worden door S.V. Dynamiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de inhuur-overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inhuurovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Dynamiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • KvK-nummer;

 • IBAN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Dynamiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft + maximaal 1 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Voor archivering doeleinden zullen de basisgegevens bewaard blijven. (AVG wet, artikel 5 lid 1b)
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenregistratie; (All United via de KNGU)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken (zoals een verwerkersovereenkomst) om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

S.V. Dynamiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De vrijwilligers die namens S.V. Dynamiek van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen via de door S.V. Dynamiek gebruikte registratiesystemen (AllUnited en het KNGU-loket), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • De toegang tot al onze systemen is beschermd met een username en wachtwoord en zijn de gegevens die de vrijwilliger kan zien afhankelijk van de rol binnen de vereniging;

 • Van de belangrijkste door ons gebruikte registratiesystemen worden back-ups gemaakt, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • De vrijwilligers die namens S.V. Dynamiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen/ opmerkingen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Contactgegevens

Sport Vereniging Dynamiek

Website: www.svdynamiekhavelte.nl

Email: svdynamiek@gmail.com

bottom of page